تعبیر خواب چمنزار

تعبیر خواب چمنزار

تعبیر خواب چمنزار

دیدن هر گونه چمن و چمنزار سبز، سبزه زار، دشت سرسبز و… در خواب که همگی به
رنگ سبز هستند بیانگر رونق، خیر و برکت برای بیننده خواب است.

تعبیر خواب چمنزار ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید: دیدن سبزه و چمن، دلیل بر سلامتی بود. اگر بیند در میان چمنزار
است، دلیل بر نیکوئی احوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت باید و چمنزار را هر
چند سبزتر و پاکیزه تر بیند و داند که ملک اوست، دلیل کند بر پاکی دین.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گویای این است که
زندگی ما گستردگی دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زیاد است ولی اگر سبزه و
چمن را زرد و بی رونق ببینیم نشانی از تألم و اندوه و بیماری است.

تعبیر خواب چمن و سبزه

آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن چمنزاری سبز در خواب، علامت آن است که به کارهایی قابل توجه علاقمند خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید با خانواده خود در چمنزاری مشغول شادی و تفرج هستید، نشانه آن است که در شغل خود به موفقیت دست خواهید یافت.
  • اگر دختری خواب ببیند بر چمنزاری در انتظار دوست خود نشسته است، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت. دیدن چمنزاری خشکیده در خواب، علامت جدایی و اختلافات است.
  • اگر خواب ببینید از چمنزاری می‌گذرید و به جایی خشک و بی لطف قدم می‌گذارید، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد.
  • دیدن چمنزار خشکیده در خواب، نشانه بدبختی و اندوه است.
  • دیدن چمنزار سبز و دور از آفت، نشانه خوشبختی و شادمانی است.
  • اگر خواب ببینید مارها روی چمنزاری می‌خزند، نشانه آن است که رفتار خشونت آمیز دیگران شما را ناراحت و مأیوس می‌سازد.
  • اگر خواب ببینید از راهی عبور می‌کنید که اطرافش پوشیده از گل و گیاه و چمنزارهای سرسبز است، نشانه آن است که از عشق‌های تحمیلی نجات خواهید یافت.
بیشتر بخوان بیشتر بدان  جشن ابانگان

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پوزیشن اسپونینگ x بخوانید...