آبسرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

آبشار

پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

آب فشان

موفقیت و شادی ، در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

آتش

از تصمیم گیری عجولانه بپر هیزید ، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

بیشتر بخوان بیشتر بدان  فال قهوه ني ني سايت

آتش افروخته

نشانگر قوت و قدرت است ، حاکم و سر پرست.

آتش بازی

مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار

آتش فشان

در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

آتش کوتاه

نزدیک شدن به مقام والاتی و در کار بسته اش گشایش ایجاد می شود.

آدم

اگر نزدیک دسته باشد ، ملاقات کنندهای خواهید داشت.

اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد ، اختلاف با اطرافیان.

اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد کادو در یافت می کنید.

آسیاب

نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد ، و با کسی به نزاع بر خواهد خواست.

آفتاب

سمبل ، دانش ، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

آفتابه

راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزار گروهی را کردن.

آهو

همسر با وفا ،بی گناهی ، زیبایی و کمروئی. در طالع خود همسری با وفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

ابر

بودن ابر در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره می کند. گذشتن و عبور از سختیها