فرق مناقصه و مزایده

فرق مناقصه و مزایده

فرق مناقصه و مزایده

مناقصه: فرآیندی است، رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر(طبق اسناد مناقصه)که در آن تعهدات موضوع معامله، به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می گردد. سه نوع مناقصه وجود دارد که از لحاظ قیمتی طبقه بندی می شود:

  1. کوچک (محدود)
  2. متوسط
  3. بزرگ(عمده)

مناقصه کوچک یا محدود: که به صورت فاکتوری که کارپرداز به منظور خرید یا تعهد انجام می دهد (مکاتبه روزنامه ای انجام نمی شود)وحداقل با ۶پیمانکار یا شرکت مکاتبه می گردد.(در اجرای تبصره۱ماده۴آئین نامه مالی شهرداریها)

مناقصه متوسط: سقف آن در ساوه۰۰۰/۰۰۰/۱۰ تومان که از طریق استعلام بهاء توسط مامور خرید انجام می شود بایدحداقل متقاضیانی که شرکت کرده باشند ۳نفر باشد تا برگه باز شود و سه استعلام صورت می گیرد که کارپرداز مناسب ترین قیمت را مد نظر قرار می دهد و در کمیسیون معاملات(مسئول حسابدار،مسئول بازرسی کل کشور،مسئول تدارکات، اعضای شورای شهرویا معاون های هر قسمت)،استعلام مورد نظر را باز می کنند و در نتیجه کارپرداز استعلام را به اشخاصی که در مناقصه شرکت کرده اند می دهد و اشخاص مبلغ پیشنهادی خود را در آن برگه نوشته و سپس پاکت به صورت در بسته تحویل دبیرخانه داده و سپس دبیرخانه شماره ، ساعت و روز بازگشایی پاکت را روی آن قید می کند که مناسبترین قیمت تایید می شود وبه مرحله قرارداد انتقال می یابد.

مناقصه بزرگ یا عمده: شرایط درخواست آن مانند مناقصه متوسط می باشد تنها فرقشان در ردیف اعتبارآن می باشد.پس از انجام مراحل اولیه و انتقال به مرحله قراردادها برای آگهی با دفتر روزنامه مکاتبه می گردد.

روش مزایده

یکی دیگر از روش‌های پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است

که برای انعقاد پیمان‌های عمومی می‌باشد. مزایده ترتیبی است که در آن اداره، فروش

کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالأنتشار و یا

بیشتر بخوان بیشتر بدان  کترینگ چیست

روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین

بهاء را پیشنهاد می‌کند، منعقد می‌سازد.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بورس سال 1400 نی نی سایت x بخوانید...