گوشه های موسیقی ایرانی

گوشه های موسیقی ایرانی

گوشه های موسیقی ایرانی

آواز ها ، ردیف ها ، گوشه ها و نغمه های دستگاه های هفتگانه موسیقی ایران

مکتب اصفهان

استاد عباس کاظمی*
ردیف
آواز افشاری
آواز دشتی
آواز ابوعطا
دستگاه شور
دستگاه ماهور
آواز بیات ترک

۱
افشاری
دشتی
ابوعطا
رهاب
ماهور
بیات ترک

۲
راست
کرد بیات
امیری
سیخی
راک کشمیر
مهدی ضرابی

۳
عبری
سروی
گنج سوخته
طرز
پس ماهور
دوگاه

۴
صدری
دیلمی
ده ناصری
قرچه
مجلس افروز
امیری

گوشه های موسیقی ایرانی

۵
صبری
سملی
میگلی
رهاب مسیح
آتشدانه
نحوی (۱)

۶
سرحدی
حاجیانی
بهجت افزا
کرشمه
کرشمه
گنج سوخته

۷
مبرقع
جونقانی
مجلسی
داغستانی اول
ابول
موبدی

۸
دره گزی
غم انگیز
لیلی و مجنون
داغستانی دوم
ملانازی
راک خراسان

۹
عاشق کش
دیلمان
هزار دستان
تخت خسرو
فروز ماهور
راک کشمیر

۱۰
صلایی
گیلگی
زیرکش
اورنگی
داد
راک عبدالله

۱۱
خجندی
کوهستانی
حجاز
ملانازی
روح افزا
خجسته ترک

۱۲
نهیب
خلیل خوانی
حیاتی
سماع صوفیان
بسته نگار
عقده گشا

۱۳
مویه افشاری
دماوندی
جغتایی
نغمه قمری
شکسته
مجذوبی

۱۴
ایلخانی
جانگداز
رهاوندی
شبدیزی
فیلی
روح الارواح

۱۵
عراق
زرقانی
شیرین بیان
خسرو و شیرین
دلکش
مهربانی

۱۶
قرایی
بیات شیراز
کرد بیات
ماورالنهری
گردانیه
بهبهانی

۱۷
حزین
ارمی
گل ملیح
راوندی
طرب انگیز
شهابی

۱۸
زنگنه
قاسم آبادی
کوچه باغی
برازجانی
سوز و گداز
خوارزمی

۱۹
دل انگیزان
بیدگانی
محیر
نخجیری
حصار
گشایش

۲۰
قفل رومی
مراد خانی
امیر خانی
زیر افکن
شهناز
قطار

۲۱
دیر راهب
اسکندری
حجاز مصری
شور
سلمک
شکسته

۲۲
مسیح
دره شوری
کشته و مرده
رضوی
مثنوی ماهور
شکسته قره باغ

۲۳
زنگوله
بیات راجه
چهارباغ یا چهارپاره
آشوروند
راک هند

۲۴
مثنوی افشاری
خجسته
یتیمک
شهر آشوب
نغمه راک

گوشه هاي موسيقي ايراني

۲۵
عشاق
رامکلی (۱)
طوسی
دوبیتی

۲۶
عذار
رامکلی (۲)
حاج حسنی
نحوی (۲)

۲۷
عزال
گبری (۱)
صفا
حزین

۲۸
بوسلیک
گبری (۲)
سوز و گداز
مثنوی ترک

بیشتر بخوان بیشتر بدان  سانسوریا پا کوتاه

۲۹
عشیران
حسن موسی
ملک حسینی

۳۰
طرب انگیز
پهلوی
راز و نیاز

۳۱
کتایونی
عشاق
سروستانی

۳۲
لری یا تنگسیری
شهر آشوب
جهرمی

۳۳
شهر آشوب
مهرگانی
دشتستانی

۳۴
شهناز
نغمه باربد
لرستانی

۳۵
سلمک
شهناز
گریلی

۳۶
چهار تحریر
سلمک
گریلی شستی

۳۷
مثنوی دشتی
مثنوی ابوعطا
شهناز

۳۸
سلمک

۳۹
حسینی آذربایجانی

۴۰
مثنوی شور

. تمامی این گوشه ها ، بدون هیچ گونه تغییری در نام آنها و همچنین جایگاه آن ها در دستگاه ها و آواز های مختلف ، نوشته شده است. گوشه ها و نغمه هایی که عیناً از مرحوم سید رحیم ( متولد سال ۱۲۳۲ هجری خورشیدی ) ، بنیانگذار مکتب اصفهان ، سینه به سینه توسط شاگردان ایشان نقل شده است تا به دست استاد عباس کاظمی رسیده و روایت این گوشه ها ، با زحمات ۲۰ ساله استاد کاظمی ، در اختیار شاگردان ایشان و ما قرار گرفته است.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تاریخچه ساز تار x بخوانید...