شعر و ادب

تو نیکی کن و در دجله انداز x بخوانید...