شعر و ادب

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما x بخوانید...