شعر و ادب

ده روز مهر گردون افسانه است و افسون x بخوانید...