شعر و ادب

هزار جهد بکردم که یار من باشی x بخوانید...