مازوخيسم رواني

مازوخيسم رواني

مازوخيسم رواني

مازوخيسم رواني انحراف مازوخیسم نقطه‌ مقابل سادیسم یا دیگر آزاری است. یک فرد سادیستیک از آزار واذیت کردن دیگران لذت ... ادامه مطلب
مازوخيسم رواني x بخوانید...