مازوخیسم چیست؟

مازوخیسم چه بیماری است x بخوانید...