ما را ز خیال تو چه پروای شراب است بسطامی

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است x بخوانید...