ما را ز خیال تو چه پروای شراب است جلالیان

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است x بخوانید...