ما را ز خیال تو چه پروای شراب است hafezdivan

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است x بخوانید...