مرا مهر سيه چشمان زسر بيرون نخواهد شد

مرا مهر سیه چشمان x بخوانید...