مرا مهر سيه چشمان ز سر

مرا مهر سیه چشمان x بخوانید...