مرا مهر سیه چشمان راسخون

مرا مهر سیه چشمان x بخوانید...