مرا مهر سیه چشمان زسر بیرون

مرا مهر سیه چشمان x بخوانید...