مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

مرا مهر سیه چشمان x بخوانید...