مرا چشمیست خون افشان تعبیر

مرا چشمیست خون افشان x بخوانید...