مرا چشمیست خون افشان زدست آن کمان ابرو

مرا چشمیست خون افشان x بخوانید...