مرا چشمیست خون افشان ز دست

مرا چشمیست خون افشان x بخوانید...