مرا چشمیست خون افشان شجریان

مرا چشمیست خون افشان x بخوانید...