مرا چشمیست خون افشان

مرا چشمیست خون افشان x بخوانید...