مرگ با استامینوفن

چه مقدار قرص استامینوفن باعث مرگ میشود x بخوانید...