مساحت زمین والیبال با واحد

مساحت زمین والیبال x بخوانید...