مساحت زمین والیبال چند متر مربع است

مساحت زمین والیبال x بخوانید...