مسعود صرامی تئاتر

مسعود صرامی

مسعود صرامی

مسعود صرامی زاد روز:     شنبه, 3 فروردين 1336ه.ش مدرک تحصیلی: دیپلم هنرستان برق عناوین:    کارآفرین   فعالیت ها: ... ادامه مطلب
مسعود صرامی x بخوانید...