معنی آری شود ولیک به خون جگر شود

آری شود ولیک به خون جگر x بخوانید...