معنی بیت بیاموزمت کیمیای سعادت

بیاموزمت کیمیای سعادت x بخوانید...