معنی بیت ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

ده روز مهر گردون افسانه است و افسون x بخوانید...