معنی دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز

دلم رمیده لولی x بخوانید...