معنی زلف آشفته و خوی کرده

زلف آشفته و خوی کرده x بخوانید...