معنی شعر دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را

دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را x بخوانید...