منظور از فالش خواندن چیست

فالش خواندن چیست؟ x بخوانید...