من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم تعبير

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم x بخوانید...