من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم تفسیر

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم x بخوانید...