من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم فال

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم x بخوانید...