من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم hafezdivan

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم x بخوانید...