میوه لیچی در ایران

میوه لیچی

میوه لیچی

میوه لیچی لیتچی : Lycheeاین میوه که مخصوص مناطق گرمسیری و حاره است اصالتا بومی جنوب چین می باشد.ابعاد این ... ادامه مطلب
میوه لیچی x بخوانید...