نحوه تکثیر گل شمعدانی عطری

قلمه زدن شمعدانی در آب + همراه با فیلم x بخوانید...