نحوه قلمه زدن درخت شفلرا

قلمه زدن شفلرا + فیلم x بخوانید...