نحوه قلمه زدن سانسوریا در آب

قلمه زدن سانسوریا در آب x بخوانید...