نحوه ی قلمه زدن گل دیفن باخیا

قلمه زدن دیفن باخیا x بخوانید...