نشانه هایی که ممکن است خبر از ترنس دهد:

ترنس یعنی چه نی نی سایت x بخوانید...