نشانه های حتمی ظهور

ایا ظهور نزدیکه نی نی سایت x بخوانید...