نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی اپارات

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی x بخوانید...