نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی تعبیر

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی x بخوانید...