نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی تفسیر

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی x بخوانید...