نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی راسخون

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی x بخوانید...