نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی معنی

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی x بخوانید...