نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی x بخوانید...