نوبهار است در آن کوش که خوشدل باش

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی x بخوانید...