هزار جهد بکردم که يار من باشی

هزار جهد بکردم که یار من باشی x بخوانید...